ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
น้ำยาอเนกประสงค์
น้ำยาอเนกประสงค์