ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
การรับนักเรียน
การรับนักเรียน
              การรับนักเรียน ปีการศึกษา 2560

โรงเรียนวัดรังษีสุทธาวาส จังหวัดชลบุรี
___________________________________________________________________

 

1. กำหนดการรับสมัครนักเรียนใหม่ ชั้นอนุบาล1 ปีการศึกษา 2560
          - วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2560 – 3 มีนาคม  2560  รับสมัครนักเรียนใหม่
          - วันอาทิตย์ ที่ 5 มีนาคม 2560  จับฉลาก, ประกาศผล และ
มอบตัวพร้อมชำระเงิน

** รับผู้ที่เกิดตั้งแต่ 1 มกราคม 2555 ถึง 31 ธันวาคม 2555 **

 

2. กำหนดการรับสมัครนักเรียนใหม่ ชั้น ป.1 ปีการศึกษา 2560
          - วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2560 – 3 มีนาคม  2560  รับสมัครนักเรียนใหม่
          - วันอาทิตย์ ที่ 5 มีนาคม 2560  จับฉลาก,
ประเมินผลการวัดความพร้อม, ประกาศผลและมอบตัว

** ผู้ที่เกิดตั้งแต่ 1 มกราคม 2553 ถึง 31 ธันวาคม 2553 **

         เอกสารที่ต้องใช้ในวันรับสมัคร
                
1. ใบรับรองการเป็นนักเรียน (จากโรงเรียนเดิม)
                    2. ใบสูติบัตรนักเรียน  2  ฉบับ

                    3. ทะเบียนบ้านนักเรียน   2  ฉบับ

                    4. บัตรประชาชนพ่อ และแม่  คนละ  2  ฉบับ

          5. ทะเบียนบ้าน พ่อและแม่  คนละ  2  ฉบับ

 

3. กำหนดการรับสมัครนักเรียนย้ายเข้าใหม่ ชั้น อนุบาล2, ป.2-6 ปีการศึกษา 2560
          วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2560 – 3 มีนาคม  2560  เขียนใบสมัครและรับสมัคร

          วันที่ 20 – 21 มีนาคม 2560   สอบภาคทฤษฎี และประกาศผลสอบ (เวลา 9.00 น.)
          วันอาทิตย์ที่ 15 พฤษภาคม 2560   สัมภาษณ์/มอบตัว และ ชำระเงิน (เวลา 9.00 น.)


         เอกสารที่ต้องใช้ในวันรับสมัคร
                    1. ใบรับรองการเป็นนักเรียน (จากโรงเรียนเดิม)
                    2. ทะเบียนบ้านนักเรียน 1 ฉบับ

                                                            ติดต่อสอบถาม :  038-312161  ห้องธุรการ