ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
การย้ายออก
การย้ายออก

ขั้นตอนการย้ายนักเรียนไปศึกษาต่อสถานศึกษาอื่น

                       

                        1. ให้ผู้ปกครองที่ขอย้ายนักเรียนเขียนใบคำร้องขอย้าย

                             ขอสำเนาเอกสารจากผู้ปกครองดังนี้

                             1.1  รูปถ่ายนักเรียนที่ย้ายออกขนาด 1 ½ นิ้ว       จำนวน  4  รูป

                             1.2  ขอสำเนาบัตรประชาชนผู้ปกครองที่ขอย้าย     จำนวน  1 ฉบับ

                             1.3  นัดรับเอกสาร ภายใน 3 วันนับจากวันแจ้งย้าย

                             1.4  ลงทะเบียนคุมนักเรียน– ย้ายออก

                   2. เอกสารที่ผู้ปกครองจะได้รับเพื่อพานักเรียนไปเรียนต่อสถานศึกษาอื่น มีดังนี้

                             2.1  หนังสือแจ้งย้ายจากทางโรงเรียน

                             2.2  ปพ. 1

                             2.3  ปพ. 6

                             2.4  ปพ. 8

                             2.5 บัตรบันทึกสุขภาพประจำตัวนักเรียน

                             2.6  ใบรับรอง

3. ผู้ปกครองต้องเซนรับเอกสารในทะเบียนคุมนักเรียน – ย้ายออก และ ทะเบียนคุม           

   หนังสือรับรอง