คุณครูประจำห้อง
คุณครูประจำห้อง

นางสาวจิราภรณ์ วิโรจน์วัฒนกุล
ตำแหน่ง ครู คศ.1  / ครูประจำชั้นหห้อง I Classroom
สอนวิชา : คณิตศาสตร์

นางสาวบุษยมาศย์ เดชคง
ตำแหน่ง ครู ผู้ช่วย
สอนวิชา : การงานอาชีพและเทคโนโลยี

แสดงรายละเอียดของ นางสาวศุภรดา  วิลามาศ
นางสาวศุภรดา  วิลามาศ
ตำแหน่ง ครู ผู้ช่วย
สอนวิชา : ภาษาอังกฤษ


แสดงรายละเอียดของ นางสาวจุรีรัตน์  พิลึก
นางสาวจุรีรัตน์    พิลึก
ตำแหน่ง ครู ผู้ช่วย
สอนวิชา : วิทยาศาสตร์

แสดงรายละเอียดของ นางสาวจามจุรี   อินกันยา
นางสาวจามจุรี  อินกันยา
ตำแหน่งครู คศ.1 / Admin I CLASSROOM
สอนวิชา การงานอาชีพและเทคโนโลยี