ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
สมาชิก
สมาชิก
                 กลุ่ม PLC การใช้สื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ เกิดจากการรวมตัวกันของสมาชิกเพื่อนครูที่มีความสนใจทางด้านการใช้สื่อเและเทคโนโลยีสารสนเทศประกอบกิจกรรมการเรียนการสอน โดยสมาชิกประกอบไปด้วย 
  1. นางสาวจามจุรี  อินกันยา                   ตำแหน่ง ประธานกลุ่ม
  2.นางสาวจิราภรณ์  วิโรจน์วัฒนกุล       ตำแหน่ง สมาชิก
  3. นางสาวมนทิยา  บุญรอด                  ตำแหน่ง สมาชิก
  4. นางสาวบุษยมาศย์  เดชคง               ตำแหน่ง สมาชิก
  5. นางสาวจุรีรัตน์  พิลึก                         ตำแหน่ง สมาชิก
  6. นางสาวศุภรดา วิลามาศ                    ตำแหน่ง สมาชิก  
  7. นายจักรกฤษณ์  หมอกฤทธิ์              ตำแหน่ง สมาชิก
  8. นางสาวพสุมดี  รชนิเพ็ญ                   ตำแหน่ง เลขากลุ่ม