ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
วิธีการดำเนินงาน
วิธีการดำเนินงาน
PLC ครั้งที่ 1
กลุ่มสาระการเรียนรู้ : การใช้สื่อเทคโนโลยีประกอบการเรียนการสอน

รายการปฏิบัติ
หลักฐานอ้างอิง
 1. รวมกลุ่มสมาชิกเพื่อนครูที่มีความสนใจทางด้านการใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ ประกอบกิจกรรมการเรียนการสอน
 1. ภาพถ่ายกิจกรรม
 2. บันทึกการประชุม PLC การใช้สื่อฯ ครั้งที่ 1
 3. แบบประเมินพฤติกรรมการสอบของครูด้วยตนเอง
 1. กำหนดนัดหมายวัน / เวลา / สถานที่ เพื่อประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้  คัดเลือกประธานและเลขากลุ่มเพื่อแบ่งหน้าที่รับผิดชอบ
 1. สมาชิกทุกคน กรอกแบบประเมินพฤติกรรมการสอนของครูด้วยตนเอง
 


PLC ครั้งที่ 2
กลุ่มสาระการเรียนรู้ : การใช้สื่อเทคโนโลยีประกอบการเรียนการสอน

รายการปฏิบัติ
หลักฐานอ้างอิง
 1. สมาชิกนัดหมายประชุม PLC ครั้งที่2 ผ่านทาง Application LINE เพื่อนัดหมายการสังเกตการสอนของเพื่อนครู, แจกแบบบันทึกการสังเกตการณ์สอนของเพื่อนครู เพื่อนำมาวิเคราะห์จุดดี จุดเด่น และกำหนดปัญหาร่วมกัน
 1. บันทึกการประชุม PLC การใช้สื่อฯ ครั้งที่ 2
 2. ภาพถ่ายกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และแก้ปัญหาร่วมกัน
 3. แบบบันทึกการสังเกตการณ์จัดการเรียนรู้
 1. สมาชิกร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และแก้ปัญหาร่วมกันโดยผ่านกิจกรรมการสังเกตการณ์สอนของเพื่อนครู ในรายวิชา คอมพิวเตอร์, ศิลปะ และห้องเรียน I - Classroom
 1. สมาชิกทำแบบบันทึกการสังเกตการณ์จัดการเรียนรู้ ของเพื่อนครูเพื่อสังเกตกระบวนการจัดการเรียนรู้และสังเกตพฤติกรรมการสอนของครู ทั้งสะท้อนความคิดถึงสิ่งที่ประทับใจ ในการจัดการเรียนรู้ และเสนอแนะสิ่งที่ควรปรับปรุงเพิ่มเติม หรือแก้ไข
 


PLC ครั้งที่ 3
กลุ่มสาระการเรียนรู้ : การใช้สื่อเทคโนโลยีประกอบการเรียนการสอน

รายการปฏิบัติ หลักฐานอ้างอิง
 1. กำหนดการประชุม PLC ครั้งที่ 3 เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้เรื่องหลักการของ PLC และอภิปรายแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นร่วมกัน และนำเสนอตัวอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และตัวอย่างสื่อให้สมาชิกในกลุ่มศึกษา
 1. บันทึกการประชุม PLC การใช้สื่อฯ ครั้งที่ 3
 2. เนื้อหาเรื่อง PLC สู่ ครูเพื่อศิษย์
 3. ภาพถ่ายกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และแก้ปัญหาร่วมกัน
 4. แบบบันทึกกิจกรรมชุมชนแห่งการเรียนรู้ ทางวิชาชีพ PLC ( Professional  Learning Community)
 1. สมาชิกกลุ่ม PLC การใช้สื่อ ฯ นำผลการวิเคราะห์ข้อมูลกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันจากครั้งที่ 1 และ 2 โดยใช้ข้อมูลจากการบันทึกการสังเกตการณ์จัดการเรียนรู้ มาออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอน / งานวิจัย / สื่อ นวัตกรรมในรายวิชาของตนเอง
 1. สมาชิกกลุ่ม PLC การใช้สื่อฯ จัดทำแบบบันทึกกิจกรรมชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC
  ( Professional Learning Community)
 


PLC ครั้งที่ 4
กลุ่มสาระการเรียนรู้ : การใช้สื่อเทคโนโลยีประกอบการเรียนการสอน
 

รายการปฏิบัติ
หลักฐานอ้างอิง
 1. กำหนดการประชุม PLC ครั้งที่ 4 เพื่อให้สมาชิกในกลุ่มนำเสนอปัญหาและวิธีแก้ไขปัญหาในรายวิชาของตนเอง และสมาชิกในกลุ่มร่วมกันเสนอแนะและอภิปรายแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นร่วมกัน
 1. บันทึกการประชุม PLC การใช้สื่อฯ ครั้งที่ 4
 2. ภาพถ่ายกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และแก้ปัญหาร่วมกัน
 3. แบบบันทึกกิจกรรมชุมชนแห่งการเรียนรู้ ทางวิชาชีพ PLC ( Professional Learning Community) ของห้องเรียน  I Classroom
 4. ภาพถ่ายหน้าจอการเผยแพร่ผลงานทางเว็บไซต์โรงเรียน
 5. ภาพถ่ายบอร์ดประชาสัมพันธ์ กลุ่ม PLC การใช้สื่อ ฯ
 1. ประธานกลุ่ม PLC การใช้สื่อ ฯ นำผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบบันทึกการสังเกตการจัดการเรียนรู้ โดยใช้ข้อมูลจากเพื่อนสมาชิก ที่สังเกตการสอนและประเมินให้คะแนน และสะท้อนความคิดเห็นร่วมกัน
 1. สมาชิกกลุ่ม PLC การใช้สื่อ ฯ  เสนอให้ห้องเรียน I Classroom กำหนดขอบเขตของปัญหาและหารือวิธีแก้ปัญหาร่วมกันใหม่ และร่วมกันจัดทำแบบบันทึกกิจกรรมชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC ( Professional Learning Community)  
 1. นำเสนอผลงานของสมาชิกกลุ่ม PLCการใช้สื่อฯผ่านทางช่องทางต่างๆได้แก่จัดบอร์ด ทำบล็อก เพิ่มภาพกิจกรรมทางเว็บไซต์ของโรงเรียน