ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ถังขยะสีเหลือง
ถังขยะสีเหลือง
ถังขยะ สีเหลือง คือ ถังขยะที่สามารถนำกลับมาใช้ได้ เช่น กระดาษ ขวดน้ำ แก้วน้ำ เศษเหล็ก