พันธกิจ
พันธกิจ

พันธกิจ

1.       พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม มีความภูมิใจในความเป็นไทย

2.       พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา

3.       ส่งเสริมสนับสนุนบุคลากรให้ได้รับการพัฒนาตนเองได้อย่างต่อเนื่อง

4.       พัฒนาระบบบริหารและการจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ

5.       พัฒนาสิ่งแวดล้อมเอื้อให้ต่อการเรียนรู้