เป้าหมาย
เป้าหมาย
เป้าหมาย

   นักเรียนทุกคนได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา  สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข