กฏระเบียบของโรงเรียน
กฏระเบียบของโรงเรียน

กฏระเบียบของโรงเรียนวัดรังษีสุทธาวาส

          ข้อ 1    การแต่งกายและทรงผม 

                    - นักเรียนชายและหญิง  แต่งกายตามระเบียบการแต่งกายนักเรียนของกระทรวงศึกษาธิการ

                    - การแต่งกายสะอาดเรียนร้อย และไม่ใช้เครื่องประดับใด ๆ ทั้งสิ้น ยกเว้นนาฬิกาข้อมือ

                    - นักเรียนชายตัดผมสั้นเกรียน  นักเรียนหญิงตัดผมสั้นทรงนักเรียนตัดแบบธรรมดาระดับใบหู

                    - ห้ามดัด ย้อม โกรก โดยเด็ดขาด

          ข้อ 2    นักเรียนต้องมาโรงเรียนสม่ำเสมอและไม่มาสาย คือ หลังเวลา 8.00 น.

          ข้อ 3    นักเรียนต้องสนใจในการเรียน ส่งงานตามที่ได้รับมอบหมายและไม่หนีเรียน

          ข้อ 4    นักเรียนที่ไม่สามารถมาโรงเรียนได้ ต้องแจ้งให้ทางโรงเรียนทราบ

          ข้อ 5    นักเรียนต้องเคารพ และเชื่อฟังบิดา มารดา ครู อาจารย์ ทุกคนด้วยกิริยาอันสุภาพอ่อนโยน

          ข้อ 6    เมื่อแขกมาเยี่ยมโรงเรียนหรือครู อาจารย์เดินผ่าน นักเรียนต้องยืนตรง

          ข้อ 7    นักเรียนต้องพูดจาสุภาพต่อผู้ใหญ่ตลอดจนถึงนักเรียนด้วยกัน

          ข้อ 8    นักเรียนต้องมีความรักและความสามัคคีต่อกัน และต้องร่วมมือกันในกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียน

          ข้อ 9    นักเรียนต้องไม่ประพฤติตนเป็นคนเกเร ทั้งในและนอกโรงเรียน

          ข้อ 10  เมื่ออยู่ที่บ้านต้องขยันหมั่นเพียรในการเล่าเรียนและงานบ้าน ตลอดถึงไม่เที่ยวเตร่ในยามค่ำคืน ต้องอยู่ในโอวาท

                   ของบิดา มารดาหรือผู้ปกครอง

          ข้อ 11  นักเรียนต้องรักษาทรัพย์สมบัติของโรงเรียนของสาธารณะและไม่ทำลายของของผู้อื่น

          ข้อ 12  ทางโรงเรียนไม่อนุญาตให้นักเรียนกลับบ้านเองในช่วงเวลาเรียน ยกเว้นผู้ปกครองมาขออนุญาตและได้รับการอนุญาต                   จากอนุญาตจากครูประจำชั้นและผู้อำนวยการโรงเรียน

          ข้อ 13  ห้ามนักเรียนออกนอกบริเวณโรงเรียนโดยไม่ได้รับอนุญาต

          ข้อ 14  นักเรียนต้องเคารพเชื่อฟังและปฏิบัติตามคำตักเตือนของคณะกรรมการนักเรียน

          ข้อ 15  นักเรียนจะต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบและแนวปฏิบัติของโรงเรียนโดยเคร่งครัด