กิจกรรมประจำวัน
กิจกรรมประจำวัน

ตารางปฏิบัติกิจกรรมประจำวัน โรงเรียนวัดรังษีสุทธาวาส

          7.30 น.          ครูเวรประจำวันยืนหน้าโรงเรียนรับนักเรียน
          7.40 น.           สัญญาณกระดิ่ง ยาวหนึ่งครั้ง นักเรียนทำความสะอาด
          8.00 น.          สัญญาณกระดิ่ง ยาว 3 ครั้ง หยุดซื้อ หยุดขาย หยุดรับประทานอาหาร เก็บอุปกรณ์การทำความสะอาดเตรียมเข้าแถว
         
8.05 น.          เปิดเพลงโรงเรียน เตรียมเข้าแถว เมื่อเพลงจบนักเรียนต้องอยู่ที่แถวกิจกรรมหน้าเสาธง
          8.30 น.          เดินแถวเข้าห้องเรียน
          11.00 น.         ชั้นอนุบาล พักรับประทานอาหารกลางวัน
          11.10 น.         ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1,2 พักรับประทานอาหารกลางวัน
          11.20 น.         ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3,4 พักรับประทานอาหารกลางวัน
          11.30 น.         ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5,6 พักรับประทานอาหารกลางวัน
          12.15 น.         สัญญาณกระดิ่ง ทำความสะอาด
          12.25 น.         นั่งสมาธิ  เตรียมตัวเรียนในภาคบ่าย
          15.30 น.         สัญญาณกระดิ่ง  นักเรียนเดินทางกลับบ้าน

          วันศุกร์ มีกิจกรรมเพิ่มดังนี้
                             เพลงชาติ  สวดมนต์  กล่าวคำปฏิญาณตน  ร้องเพลงภูมิพลังแผ่นดิน  ภาษาอังกฤษ  คิดวิเคราะห์  
                             เต้นแอโรบิค  เดินกลับห้องเรียนแบบวิถีพุทธ