ที่มาของโรงเรียนสุจริต
ที่มาของโรงเรียนสุจริต

กระทรวงศึกษาธิการโดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.)  มีความเชื่อมั่นว่า โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา  “ป้องกันการทุจริต”  จะมีส่วนช่วยให้สังคมเกิดความตระหนักในเรื่องนี้มากยิ่งขึ้น  ส่วนความเป็นรูปธรรมนั้นโรงเรียนได้จัดกระทำ และดำเนินการอยู่แล้ว

ในทุกโรงเรียน  แต่เพื่อให้เกิดความชัดเจนยิ่งขึ้น  จึงคิดเป็นโครงการ  เรียกว่า  “โรงเรียนสุจริต”  เพื่อให้

การดำเนินการเรื่องนี้เป็นไปอย่างจริงจัง  เกิดความเป็นรูปธรรมสู่สถานศึกษามากยิ่งขึ้น  โดยสิ่งที่ผู้ผ่าน

การอบรมได้รับไปนั้น สามารถนำไปขยายผล  สานต่อ  และสร้างความตระหนักให้เกิดขึ้นได้โดยพลัน  ดังนี้

 1. จะป้องกันการทุจริตในทุกรูปแบบ ทุกขั้นตอนที่ได้พบเห็น และที่เกี่ยวข้อง

 2. จะขยายเครือข่ายขับเคลื่อนยุทธศาสตร์นี้ต่อไป ทุกโรงเรียน นักเรียน ครู ผู้บริหารการศึกษา

  และประชาชน อย่างทั่วถึง

 3. การปลูกฝังความสุจริตให้กับประชาชนคนไทย ตลอดจนนักเรียน ครู ซึ่งเป็นต้นแบบ

  เพื่อขยายผลต่อไปทั่วทั้งประเทศ  เพื่อให้เรื่องทุจริตมีจำนวนลดน้อยลงไป และไม่ให้เกิดขึ้นก่อนที่เราจะเปิดประตูสู่อาเซียนซึ่งต้องมีการแข่งขัน

               โดยมีการสร้างความเชื่อถือศรัทธา  สร้างเยาวชนที่ดีของประเทศที่ปกครองในระบอบประชาธิปไตย

  มุ่งเน้นให้นักเรียนมีทักษะการคิด  ทำงานเป็นกลุ่ม  เป็นผู้นำ  และเป็นผู้ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นด้วย

  เหตุและผล  ซึ่งยุทธศาสตร์และเป้าหมายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  มุ่งหวังพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนเก่ง  คนดี  และมีความสุขเป็นผู้ที่มีความสามารถ  คิดเป็น  ทำเป็น  แก้ปัญหาเป็นก้าวไกล

  สู่สากล  มีความซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย อยู่อย่างพอเพียง มีจิตสาธารณะ ผ่านกระบวนการคิด   ซึ่งสอดคล้องกับคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑  มีกิจกรรมที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้กระทำความดีแก่ส่วนรวม   ให้เป็นประโยชน์ต่อสังคม ชุมชน และท้องถิ่น  เพื่อแสดงถึงความรับผิดชอบ ความดีงาม ความเสียสละและความมีจิตสาธารณะ  ในขณะที่กระทรวงศึกษาธิการ  ได้ลงนามทำ MOU (Memorandum Of Understanding)  กับคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ(ป.ป.ช.)ในครั้งนี้ว่าสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ  ว่าด้วย  การป้องกันและปราบปรามการทุจริต  โดยอาศัยกลไกทางการศึกษาในการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม  และการต่อต้านคอรัปชั่นให้เกิดขึ้นในหมู่เยาวชน  และถือเป็นการสร้างเครือข่ายการต่อต้านคอรัปชั่นในสถานศึกษาอีกด้วย

            สำหรับปีงบประมาณ ๒๕๕๗  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต

  ได้น้อมนำพระบรมราโชวาท  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวดังที่กล่าวข้างต้น  เป็นแนวปฏิบัติในการดำเนินงานโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ป้องกันการทุจริต” ถือว่าเป็นโครงการที่ดีมียุทธศาสตร์และแผนงานที่ชัดเจน  เล็งเห็นปัญหาที่จะเกิดขึ้นในอนาคต  เช่น  ปัญหาคอร์รัปชั่น  ซึ่งเป็นปัญหาสำคัญของประเทศ  แม้ว่าภาครัฐจะมีนโยบายการปราบปรามและรณรงค์เพื่อป้องกันการคอร์รัปชั่นอย่างต่อเนื่อง  แต่ภาพลักษณ์การคอร์รัปชั่นโดยรวมของประเทศไทยยังไม่ดีขึ้น ซึ่งปัญหาเหล่านี้จะแก้ได้โดยการปลูกฝังค่านิยมการไม่ทุจริตให้กับผู้เรียนให้มีจิตสำนึกของการมีคุณธรรมจริยธรรมไม่มุ่งหวังแต่เพียงผลประโยชน์ส่วนตน  ก็จะช่วยให้ปัญหาเหล่านี้ลดน้อยถอยลงเป็นลำดับในอนาคตได้  ที่สำคัญก็คือ  คุณลักษณะที่พึงประสงค์ดังกล่าว  จะเกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม  และถาวรได้นั้น คงต้องอาศัยระยะเวลา  และการได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่ายที่มีส่วนได้ส่วนเสีย(ผู้บริหารโรงเรียน  ครู  บุคลากรทางการศึกษา  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  ผู้ปกครอง  และชุมชน)  ต้องประสานใจร่วมกันในการพัฒนาผู้เรียน  ทั้งด้านวิชาการ  ด้านคุณธรรมจริยธรรม  และน้อมนำพระราชดำรัสหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการดำรงชีวิต

                  ดังนั้น  การขับเคลื่อนโรงเรียนสุจริตให้ประสบความสำเร็จในการพัฒนาผู้เรียนโดยการส่งเสริมศักยภาพให้โรงเรียนมีนวัตกรรมของผู้บริหาร  ครูผู้สอน  และผลงานของผู้เรียนตามที่สำนักงานคณะกรรมการ

  การศึกษาขั้นพื้นฐาน  ได้กำหนดจุดเน้นทักษะการคิดและคุณลักษณะของผู้เรียนไว้ให้  มีความซื่อสัตย์สุจริต

  มีวินัย  อยู่อย่างพอเพียง  มีจิตสาธารณะ  ผ่านกระบวนการคิดอย่างเป็นรูปธรรมนำไปสู่การปฏิบัติให้ได้

  อย่างยั่งยืน  ซึ่งหากโรงเรียนได้จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมผู้เรียนให้มีความซื่อสัตย์สุจริต  มีวินัย  อยู่อย่างพอเพียง

  มีจิตสาธารณะ  ผ่านกระบวนการคิดอย่างเป็นรูปธรรมนำไปสู่การปฏิบัติให้ได้อย่างยั่งยืนแล้ว โรงเรียนนั้นก็คือ “โรงเรียนสุจริต”  โดยสมบูรณ์  นั่นเอง

  ที่มา ทัศนีย์  ช่อเทียนทิพย์

  ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์  เขต