ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
ค่ายเยาวชนรักษ์พงไพร เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา ปี 2561
โรงเรียนวัดรังษีสุทธษวาส ได้เข้าร่วมโครงการ “เยาวชน...รักษ์พงไพร เฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี”   โดยได้คัดเลือกจาก ๓๑ ศูนย์ ทั่วประเทศ  มาร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้นำเยาวชน...รักษ์พงไพร ระดับประเทศ ปี ๒๕๖๑ ระหว่างวันที่ ๕ – ๑๐ ส.ค. ๖๑ รวมถึงร่วมจัดนิทรรศการฯ และนำเสนอผลงาน ระหว่างวันที่ ๗ – ๑๔ ส.ค. ๖๑ พร้อมทั้ง เข้าเฝ้าทูลละอองพระบาท สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวันที่ ๙ ส.ค. ๖๑ ณ สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ กทม. ทั้งนี้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี   ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมลงพระนามาภิไธย ลงบนหุ่นยนต์กล่องกระดาษ  ผลงานประดิษฐ์ของนักเรียนเยาวชน...รักษ์พงไพร โรงเรียนวัดรังษีสุทธาวาส ด้วย


โพสเมื่อ : 15 ส.ค. 2561,14:27   อ่าน 425 ครั้ง