ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
ประเมินข้าราชการครูมีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ ตามหลักเกณฑ์ ว.21
เมื่อวันที่ 26และ30 มิถุนายน 2563 โรงเรียนวัดรังษีสุทธาวาสทำการประเมินข้าราชการครูมีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ ตามหลักเกณฑ์ ว.21 นำโดยนางดวงสมร ราวุธกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดรังษีสุทธาวาส เป็นประธานคณะกรรมการประเมินครั้งนี้
และมีข้าราชการครูที่ได้รับการประเมิน ได้แก่
1.นางสาวพรเพ็ญ เตชะพิทักษ์ธรรม ครู คศ.3
2.นางสาวภรณี จันทร์เทียน ครู คศ.3
3.นางพรพรรณ ราศรีสิทธิ์ ครู คศ.1
4.นางสาวพสุมดี รชนิเพ็ญ ครู คศ.1
5.นางสาวบุษยมาศย์ เดชคง ครู คศ.1
6.นางสาวจุรีรัตน์ พิลึก ครู คศ.1
7. นางสาวศุภรดา วิลามาส ครู คศ.1
จากการประเมินพบว่าครูมีการใช้เทคนิคการนำเสนอชัดเจนมีลำดับขั้นตอน และมีรูปแบบการสอนตามแนวปฏิรูปการเรียนรู้เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ นักเรียนเกิดการเรียนรู้อย่างสนุกสนานและได้ทั้งความรู้และพัฒนาทักษะการเรียนรู้อื่นๆ มากมาย มีผลงานนักเรียนที่แสดงให้เห็นถึงองค์ความรู้ ทักษะการคิด กระบวนการทำงานอย่างชัดเจน
โพสเมื่อ : 30 มิ.ย. 2563,21:23   อ่าน 86 ครั้ง