ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
จัดสอบ RT (ป.1) ประจำปีการศึกษา 2564
   วันที่ 17 มีนาคม 2564 โรงเรียนวัดรังษีสุทธาวาส จัดการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (Reading Test : RT) 
ในระดับประถมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563  เวลา 09.00-15.00 น. ดร.ปาริชาติ  เวเบอร์  ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดรังษี
สุทธาวาส  ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจแก่ครูและนักเรียนในการทดสอบความสามารถด้านการอ่าน  เพื่อให้การประเมินความสามารถ
ด้านการอ่านของผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพตามแนวปฏิบัติของสำนักทดสอบ
ทางการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
โพสเมื่อ : 20 มี.ค. 2564,13:22   อ่าน 65 ครั้ง