ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
จัดสอบวัดความรู้ความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ National Test : NT
วันที่ 24 มีนาคม 2564 โรงเรียนวัดรังษีสุทธาวาส ได้ดำเนินการจัดสอบวัดความรู้ความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ 
National Test : NT  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2563  เวลา 08.30-12.00 น. ดร.ปาริชาติ  เวเบอร์  
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดรังษีสุทธาวาส  ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจแก่ครูและนักเรียนในการทดสอบวัดความรู้ความสามารถพื้นฐาน
ของผู้เรียนระดับชาติ  เพื่อให้การวัดความรู้ความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพตาม
แนวปฏิบัติของสำนักทดสอบทางการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
โพสเมื่อ : 25 มี.ค. 2564,16:56   อ่าน 59 ครั้ง