ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
อบรมครูและบุคลากรทางการศึกษา
วันที่ 17 พฤษภาคม 2564 โรงเรียนวัดรังษีสุทธาวาสได้ดำเนินการจัดการอบรมครูขึ้น โดยมี ดร.ปาริชาติ เวเบอร์ ผู้อำนวยการ
โรงเรียนวัดรังษีสุทธาวาส เป็นประธานในพิธีกล่าวเปิดการอบรมครูและบุคลากรผ่าน Line VDO Call Group การอบรมครั้งนี้เป็นใน
เรื่องของการผลิต/การใช้สื่อเทคโนโลยี) โดยใช้ซอฟต์แวร์สร้างสรรค์สื่อเพื่อใช้จัดกิจกรรมการเรียนการสอน การทำผลงาน  และ
การเผยแพร่ผลงานบนสื่อสังคมออนไลน์  ให้กับครูและบุคลากรในโรงเรียน เพื่อส่งเสริม พัฒนา ให้ครูเป็นครูมืออาชีพ เรียนรู้ 
เท่าทันการใช้เทคโนโลยีให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดต่อการพัฒนาตนเองและผู้เรียน 
โพสเมื่อ : 18 พ.ค. 2564,08:54   อ่าน 37 ครั้ง