ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ครูพิเศษ

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางสาวจามจุรี อินกันยา
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท
วิชาเอก : การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2550 ปริญญาโท มหาวิทยาลัยบูรพา สาขา การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
2548 ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยบูรพา สาขา การประถมศึกษา
2545 มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนนารีรัตน์ จังหวัดแพร่
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
2555 - ปัจจุบัน โรงเรียนวัดรังษีสุทธาวาส ครู กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
1 แบบเสนอข้อมูลขอรับรางวัล ครูดีศรีชล 3 ระดับเพชร