คณะผู้บริหาร

นางสาวสกาวเดือน ศิริสุขอุดมสกุล
รักษาการแทนผู้อำนวยการโรงเรียน