ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณะผู้บริหาร

ดร.ปาริชาติ เวเบอร์
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางสาวสกาวเดือน ศิริสุขอุดมสกุล
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา