ครูประจำชั้น ป.1

นางสาวณฐออม สนธิลาภ
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/1

นางสาวบุบผา จักทอง
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/2

นางมณฑาทิพย์ วิสุทธิญาณ
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/3

นางสาววนิดา สุขใจ
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/4

นางสาวกัญญดา กัญญาธนานนท์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/5

นางวิชญาพร อินทรักษา
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/6