ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ครูประจำชั้น ป.1

นางสาววันดี คงเอี่ยม
ครู คศ.3
หัวหน้าครูประจำชั้น ป.1

นางสาวบุบผา จักทอง
ครูผู้ช่วย

นางสาวณฐออม สนธิลาภ
ครู คศ.3

นางสาวกัญญดา กัญญาธนานนท์