ครูประจำชั้น ป.1

นางมณฑาทิพย์ วิสุทธิญาณ
ครู คศ.3
หัวหน้าครูประจำชั้น ป.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/3

นายสุริยา เจริญสุข
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/1

นางวีณา สังข์โสด
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/2

นางวิชญาพร อินทรักษา
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/4

นางสาวกัญญดา กัญญาธนานนท์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/5