ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ครูประจำชั้น ป.1

นางสาววันดี คงเอี่ยม
ครู คศ.3
หัวหน้าครูประจำชั้น ป.1

นางสาวบุบผา จักทอง
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/2

นางสาวณฐออม สนธิลาภ
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/1

นางสาวกัญญดา กัญญาธนานนท์
ครูผู้ช่วย