ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ครูประจำชั้น ป.2

นางนัฐนันท์ วิสิทธิ์อัมพร
ครู คศ.3
หัวหน้าครูประจำชั้น ป.2

นางทัศนีย์ จิตประสูติวิทย์
ครู คศ.3

นางพจมาน สุวรรณกล่อม
ครู คศ.3