ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ครูประจำชั้น ป.2

นางนัฐนันท์ วิสิทธิ์อัมพร
ครู คศ.3
หัวหน้าครูประจำชั้น ป.2

นางเพ็ญศรี หนูเพชร
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/1

นางสาวธัญวรรณ สุพร
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/2