ครูประจำชั้น ป.3

นางสาวพรเพ็ญ เตชะพิทักษ์ธรรม
ครู คศ.3
หัวหน้าครูประจำชั้น ป.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/3

นางสาวคัทรียา สายน้ำเย็น
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/1

นางสาวยุพาพร ชาวแดน
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/2

นางสาวมนทิยา บุญรอด
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/4