ครูประจำชั้น ป.3

นางสาวพรเพ็ญ เตชะพิทักษ์ธรรม
ครู คศ.3
หัวหน้าครูประจำชั้น ป.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/5

นางสาวคัทรียา สายน้ำเย็น
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/1

นางสาวยุพาพร ชาวแดน
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/2

นางเบญจมาศ กะรัตน์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/3

นางเพ็ญศรี หนูเพชร
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/4