ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ครูประจำชั้น ป.4

นางอังคณา ชัยจำ
ครู คศ.3
หัวหน้าครูประจำชั้น ป.4

นางสิภิศา กิตติธรรมโม
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/1

นางสาวพรนภา หลานวงษ์
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/3