ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ครูประจำชั้น ป.5

นางสาวภรณี จันทร์เทียน
ครู คศ.3
หัวหน้าครูประจำชั้น ป.5

นางนิตยา กิจวิชา
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/2

นางสาวอารีย์ยา กาญจนกันติ
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/3