ครูประจำชั้น ป.5

นายวิโรจน์ พึ่งกลั่น
ครู คศ.3
หัวหน้าครูประจำชั้น ป.5
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/3

นางสาวจุรีรัตน์ พิลึก
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/1

นางสาวชฎาพร ศรีวิพันธุ์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/2