ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ครูประจำชั้น ป.5

นางสาวภรณี จันทร์เทียน
ครู คศ.3
หัวหน้าครูประจำชั้น ป.5

นางนิตยา กิจวิชา
ครู คศ.2

นางสาวอารีย์ยา กาญจนกันติ
ครู คศ.3