ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ครูประจำชั้น ป.6

นายวัลลภ ละลายบาป
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/2

นางสาวจิราภรณ์ วิโรจน์วัฒนกุล
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/1

นายวิโรจน์ พึ่งกลั่น
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/3

นางสาวบุษยมาศย์ เดชคง
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/4