ครูประจำชั้น ป.6

นายวัลลภ ละลายบาป
ครู คศ.2
หัวหน้าครูประจำชั้น ป.6
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/2

นางสาวจิราภรณ์ วิโรจน์วัฒนกุล
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/1

นางสาวพิมพ์ปราชญ์ รอบครบุรี
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/3