ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ครูประจำชั้น ป.6

นางปรีดา ซื้อประเสริฐ
ครู คศ.3
หัวหน้าครูประจำชั้น ป.6

นายวัลลภ ละลายบาป
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/2

นายวิโรจน์ พึ่งกลั่น
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/3