ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ครูพิเศษ

นางสาวภรณี จันทร์เทียน
ครู คศ.3
หัวหน้าครูพิเศษ

นางสาวจามจุรี อินกันยา
ครู คศ.2

นางศรีวรรณา ชุ่มสันเทียะ
ครูอัตราจ้าง

นางนิชานันท์ จตุพงษ์
ครู คศ.2

นางสาวพสุมดี รชนิเพ็ญ
ครู คศ.1

นางสาวกาญจนา ชมชัย
ครู คศ.1

นางสาวสุภาวดี สุขผดุง
ครูผู้ช่วย

นายปรัชญา เลิศวณิชชา
ครูอัตราจ้าง

นางสาวรุ่งทิวา ทศรักษา
ครูผู้ช่วย