ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ครูพิเศษ

นางสาวภรณี จันทร์เทียน
ครู คศ.3
หัวหน้าครูพิเศษ

นางนิชานันท์ จตุพงษ์
ครู คศ.2

นางสาวจามจุรี อินกันยา
ครู คศ.2

นางสาวมนทิยา บุญรอด
ครู คศ.1

พสุมดี รชนิเพ็ญ
ครู คศ.1

นางสาวบุษยมาศย์ เดชคง
ครู คศ.1

นางสาวสุภาวดี สุขผดุง
ครูผู้ช่วย

นางศรีวรรณา ชุ่มสันเทียะ
ครูอัตราจ้าง

นายปรัชญา เลิศวณิชชา
ครูอัตราจ้าง