ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ครูพิเศษ

นางสาวภรณี จันทร์เทียน
ครู คศ.3
หัวหน้าครูพิเศษ

นางสุวรรณี ดาราบส
ครูอัตราจ้าง

นางศรีวรรณา ชุ่มสันเทียะ
ครูอัตราจ้าง

นางนิชานันท์ จตุพงษ์
ครู คศ.2

นางสาวจามจุรี อินกันยา
ครู คศ.2

นางสาวพสุมดี รชนิเพ็ญ
ครู คศ.1

นางสาวกาญจนา ชมชัย
ครู คศ.1

นางสาวศุภรดา วิลามาศ
ครู คศ.1

นางสาวสุภาวดี สุขผดุง
ครูผู้ช่วย

นางสาวรุ่งทิวา ทศรักษา
ครูผู้ช่วย

นายปรัชญา เลิศวณิชชา
ครูอัตราจ้าง