ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ครูพิเศษ

นางศรีวรรณา ชุ่มสันเทียะ
ครู คศ.3
หัวหน้าครูพิเศษ

นางนิชานันท์ จตุพงษ์
ครู คศ.2

นางสาวจามจุรี อินกันยา
ครู คศ.2

นางสาวจิราภรณ์ วิโรจน์วัฒนกุล
ครู คศ.2

นางสาวยุพาพร ชาวแดน
ครู คศ.2

พสุมดี รชนิเพ็ญ
ครู คศ.1

นางสาวบุษยมาศย์ เดชคง
ครู คศ.1

นางสาวมนทิยา บุญรอด
ครูผู้ช่วย

นายจักรกฤษณ์ หมอกฤทธิ์
ครูอัตราจ้าง