ครูพิเศษ

นางสาวภรณี จันทร์เทียน
ครู คศ.3
หัวหน้าครูพิเศษ

นางสุวรรณี ดาราบถ
ครูอัตราจ้าง

นางศรีวรรณา ชุ่มสันเทียะ
ครูอัตราจ้าง

นางนิชานันท์ จตุพงษ์
ครู คศ.2

นางสาวจามจุรี อินกันยา
ครู คศ.2

นางสาวพสุมดี รชนิเพ็ญ
ครู คศ.1
เบอร์โทร : 038312161

นางสาวกาญจนา ชมชัย
ครู คศ.1

นางสาวศุภรดา วิลามาศ
ครู คศ.1

นางสาวสุภาวดี สุขผดุง
ครูผู้ช่วย

นางสาวรุ่งทิวา ทศรักษา
ครูผู้ช่วย

นายปรัชญา เลิศวณิชชา
ครูอัตราจ้าง

นางสาวพิมพ์ปราชญ์ รอบครบุรี
ครูผู้ช่วย

นางสาวกิตติยา พวงปะคำ
ครูผู้ช่วย