ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
บุคลากรทางการศึกษา

นางรุ่งนภา แสนสะอาด
เจ้าหน้าที่ธุรการ

นางอมรรัตน์ จิตจาตุรันต์
ครูพี่เลี้ยง